Algemene Voorwaarden Party Verhuren

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTYVERHUREN.NL


Knipping party rental bv handelend onder de naam Partyverhuren.nl, taphuren.com en knippingsound


Artikel 1 Definities 1.1.

In deze algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst(-en): de tussen Klant en Leverancier gesloten overeenkomst(en) ter zake koop, huur en/of dienstverlening. Leverancier: Knipping party rental v.o.f., Kamer van Koophandel 67601456 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Leverancier een opdracht verstrekt ter zake het huren van zaken en of een andere dienstverlening, welke opdracht door Leverancier wordt aanvaard. Partijen: Leverancier en Klant. Gehuurde:de in de (koop, huur en/of dienstverlening)overeenkomst genoemde objecten. Verhuurvoorwaarden:de onderhavige algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden van Leverancier.Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Leverancier en op alle door Leverancier aangegeven Overeenkomsten.

2.2. Deze Verhuurvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Klant van toepassing. De toepasselijkheid van de door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wijst Leverancier hierbij uitdrukkelijk van de hand. Enig andersluidend beding in de eventuele algemene voorwaarden van Klant doet aan het voorgaande niet af.

2.3. Indien contractueel van de onderhavige Verhuurvoorwaarden wordt afgeweken, hebben de contractuele afspraken tussen Partijen voorrang boven deze Verhuurvoorwaarden, mits deze contractuele afspraken door Leverancier schriftelijk of per email zijn bevestigd. In alle overige gevallen prevaleren onderhavige Verhuurvoorwaarden. Klant kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4. Leverancier behoudt zich het recht voor de Verhuurvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 14 dagen in werking treden.

2.5. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van deze Verhuurvoorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2.6. De Klant met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van Verhuurvoorwaarden van Leverancier op latere Overeenkomsten tussen haar en Leverancier. PARTYVERHUREN.NL pag. 2Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst


3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Leverancier is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Klant.

3.2. Voor alle offertes geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Klant aan een (geaccepteerde) offerte geen rechten jegens Leverancier ontlenen.

3.3. Leverancier kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Afspraken met personeelsleden van Leverancier binden Leverancier niet, tenzij deze schriftelijk namens Leverancier zijn bevestigd.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. Indien Leverancier een aanbod doet welk aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht dit aanbod binnen drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Klant te herroepen.

3.7. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een orderbevestiging heeft verstuurd dan wel een Overeenkomst met de Klant heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door de Leverancier is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Klant is ondertekend. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet dan wel onder het stellen van nadere voorwaarden te accepteren.

3.8. Wijziging van een schriftelijke Overeenkomst kan slechts geschieden door een schriftelijke bevestiging van Leverancier.

3.9. Indien het door Klant Gehuurde door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt Leverancier zich het recht om zaken van geringe afwijking of soortgelijke ter beschikking te stellen aan Klant. Dit levert geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.Artikel 4 Annulering Overeenkomst


4.1. Bij annuleren van (een deel van) een tot stand gekomen overeenkomst, is Klant aan Leverancier de navolgende vergoeding verschuldigd: Werkdagen tot levering Dezelfde dag tot 7 dagen 100% 7-14 dagen 75% 14-28 dagen 50% 28+ dagen 10%

4.2. Het niet doorgaan van een evenement, om welke reden dan ook, geeft Klant geen recht op korting of annulering zonder voornoemde annuleringskosten. PARTYVERHUREN.NL pag. 3Artikel 5 Huurperiode


5.1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek: 5.1.1. indien is bedongen dat Klant het Gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het Gehuurde door Leverancier aan Klant wordt overhandigd;

5.1.2. indien is bedongen dat Leverancier de aflevering van het Gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Leverancier het Gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

5.2. De huurperiode eindigt:

5.2.1. door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Klant is verplicht het Gehuurde aan het einde van de huurtermijn terug te bezorgen bij Leverancier. Voor iedere dag dat Klant nalaat het Gehuurde bij Leverancier terug te bezorgen of het laten ophalen door Leverancier naar een later tijdstip verplaatsen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 25% van de totale huursom vermeerderd met het over die dag verschuldigde bedrag aan huur. Een gedeelte van een dag geldt hierbij als een volle dag;

5.2.2. op het moment dat Leverancier het Gehuurde op verzoek van Klant op de afgesproken locatie retour haalt en in ontvangst heeft genomen.Artikel 6 Levering, retournering en risico


6.1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Leverancier in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Leverancier niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

6.2. Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 6.1 overeengekomen of volgens artikel 6.2 gestelde) fatale termijn is Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

6.3. Aflevering en ophalen van het Gehuurde op locatie van Klant dient – tenzij Partijen anders zijn overeengekomen - plaats te vinden op de begane grond direct achter de eerste drempel of toegang van de locatie op een vrije laad respectievelijk loslocatie, zonder trappen of obstakels. Klant staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken data voor levering en retour goed bereikbaar is voor Leverancier en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen of retour geven van het Gehuurde. Indien bij de levering niemand aanwezig is, heeft Leverancier het recht om het Gehuurde mee terug te nemen. De Klant zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Alle ingezette Goederen (emballage) blijven op de locatie gedurende de huurperiode. Bij retour van alle gehuurde en ingezette goederen controleert de chauffeur op locatie eventuele gebreken, manco en schade. Deze controle wordt volledig en bindend na tweede controle in het magazijn van Leverancier (6.10). Indien op locatie door chauffeur of medewerker gebreken, manco of schade wordt geconstateerd dan informeert de chauffeur of medewerker de Klant hierover.

6.4. De aflever- c.q. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten). Dit geldt tevens voor de toegang tot de laad/los locatie. Klant dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid voor alle transportmiddelen van Leverancier, dat wil zeggen een vrije doorgang voor deze transportmiddelen van 4 meter breed en 4 meter hoog. Indien bij levering of retour blijkt dat de locatie niet of slecht bereikbaar is, zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening en risico van Klant. De afstand tussen de afleverof ophaallocatie en het transportmiddel mag maximaal 15 meter bedragen en dient verhard en begaanbaar te zijn voor rolcontainers en mobiele apparatuur. PARTYVERHUREN.NL pag. 4

6.5. Indien de zaken op een andere plaats dan op de begane grond direct achter de eerste drempel resp. na betreding van de eerste toegang geleverd of opgehaald dienen te worden, dan komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Klant. Voor extra werkzaamheden gerelateerd aan de levering en retour op locatie worden extra vergoedingen per uur berekend voor deze extra werkzaamheden, bijvoorbeeld op een andere verdieping. Dit kan op verzoek in de offerte worden opgenomen of op nacalculatie als dit eerder niet bekend is en/of op locatie wordt verzocht door de Klant.

6.6. Bij het ophalen van het Gehuurde, dient het Gehuurde op het afgesproken tijdstip en op de juiste wijze klaar te staan voor transport (zie artikel 8.2 van deze Verhuurvoorwaarden).

6.7. Het bezorgen van het Gehuurde wordt gepland tussen 08.00 en 18.00 uur, tenzij vooraf met Leverancier andere aflever- of retourtijden zijn overeengekomen. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen of tijdvakken.

6.8. De Klant dient ervoor te zorgen dat er gedurende het (op)levermoment iemand aanwezig is voor teruggeven van het Gehuurde. Indien bij de levering en/of het afhalen niemand aanwezig is, kan Leverancier het Gehuurde toch leveren en/of terugnemen, doch indien er een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Klant is achtergelaten, rust op Klant uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent. De Klant dient bij ontvangst name het Gehuurde te controleren op eventuele manco’s en/of gebreken. Indien deze door de Klant worden geconstateerd, dan dient dit terstond schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Indien dit niet, niet tijdig of na ingebruikname gebeurd, dan wordt geacht dat Klant het Gehuurde in de goede en volledige staat van onderhoud heeft ontvangen. Reclames na ingebruikname van het Gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.

6.9. Indien Leverancier bij het leveren en/of ophalen van het Gehuurde moet wachten of werkzaamheden moet verrichten die niet bij het directe bezorgen en/of ophalen horen, zullen deze worden doorberekend tegen een tarief per uur, waarbij een gedeelte van een uur als vol uur wordt berekend.

6.10. Na teruggave van het Gehuurde aan Leverancier, vindt in het magazijn van Leverancier een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van het Gehuurde door de chauffeur van Leverancier is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als Klant bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst aan te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Na deze schademelding zal een een week de beschadigde zaak voor Klant ter beschikking worden gehouden, ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan Klant doorbelast. Indien Klant geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door Leverancier bindend. De extra kosten die gemaakt moeten worden voor vervangende producten voor opvolgende verhuren van de beschadigde producten zullen in rekening gebracht worden bij de Klant. PARTYVERHUREN.NL pag. 5Artikel 7 Prijzen, facturen en betaling


7.1. Alle op prijslijsten en gedane aanbieding genoemde prijzen van goederen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten, exclusief schoonmaakkosten, exclusief BTW en overige kosten in welke vorm dan ook. De huurprijs wordt per stuk gehuurd goed berekend en geldt voor de van tevoren overeengekomen huurperiode.

7.2. Betaling vindt plaats:

7.2.1. uiterlijk bij afhalen of terugbrengen van het Gehuurde door Klant;

7.2.2. uiterlijk bij bezorgen van het Gehuurde aan de chauffeur / Leverancier;

7.2.3. na vooraf verleende toestemming door Leverancier op rekening.

7.3. In alle onder 7.2 genoemde gevallen is Klant gehouden uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum de factuur te voldoen. Indien betaling geschiedt door middel van een automatische incasso zal betaling plaatsvinden op een tussen Partijen afgesproken vaste termijn.

7.4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Leverancier op Klant onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier het recht de uitvoering van enig lopende of toekomstige Overeenkomsten op te schorten, totdat Klant aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

7.5. Bij gebreke van tijdige betaling is Klant aan Leverancier een rente verschuldigd ter hoogte van 2% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Klant is bij niet tijdige of volledige nakoming van een of meer betalingsverplichtingen naast de rente de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Leverancier. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval minimaal 15% van de hoofdsom.

7.6. In geval van overlijden, (het voornemen tot) aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van) Klant, dan zijn de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.7. Het, geheel of gedeeltelijk, niet gebruiken van het Gehuurde, om wat voor reden dan ook, heeft geen enkele invloed op de overeenkomst of het nakomen van de betalingsverplichting door de Klant. Ook redenen in het kader van weeromstandigheden, vergunningen, onvoldoende beschikbare ruimte, het niet doorgaan van evenementen of onjuiste verwachtingen doen hier niets aan af.

7.8. Rolcontainers, kratten, kisten pallets, verhuisdekens en andere verpakkingsmaterialen worden bij Klant in rekening gebracht indien deze niet of beschadigd retour komen. PARTYVERHUREN.NL pag. 6Artikel 8 Verplichtingen van Klant


8.1. Bij het door Klant zelf afhalen van het Gehuurde, kan Leverancier Klant verplichten tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en/of een recente inschrijving van de KvK.

8.2. Klant dient het Gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Leverancier te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het Gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. Klant dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Indien Klant niet voldoet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen kan Leverancier extra kosten, in ieder geval bestaande uit de arbeidskosten vermenigvuldigd met de geldende arbeidsurenvergoeding en/of afwaskosten, door niet/onvoldoende sorteren en/of reinigen in rekening brengen.

8.3. Klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, bewaking en toezicht enz., van het Gehuurde.

8.4. Het huren van zaken van Leverancier wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het Gehuurde door Klant buiten de landsgrenzen is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.

8.5. Gedurende de gehele huurperiode dient Klant het Gehuurde, indien dit door de aard van het Gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. Klant dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het Gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het Gehuurde zijn voor rekening van Klant.

8.6. Klant is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het Gehuurde gedurende de gehele huurperiode en zal het Gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief administratiekosten, eventuele demontage- en montagekosten) aan Leverancier dienen te vergoeden. Klant dient Gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening van Klant. Voor zoekgeraakte zaken, die later toch nog door klant gevonden en teruggebracht worden, betaalt Klant de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.

8.7. De vervangingswaarde wordt uitsluitend door leverancier vastgesteld. De mancoprijs/vervangingswaarde wordt in rekening gebracht voor het Gehuurde en Goederen die vermist of onherstelbaar zijn geraakt. De oorspronkelijke cataloguswaarde wordt gehanteerd voor al het Gehuurde en ingezette Goederen.Artikel 9 Eigendom


9.1. Het gehuurde en de goederen waarmee het Gehuurde wordt vervoerd blijven te allen tijde eigendom van Leverancier. Het is Klant niet toegestaan derden op het Gehuurde enig recht te verstrekken.

9.2. Klant mag de gehuurde zaken het Gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

9.3. In geval van beslaglegging op het Gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal plaatsvinden, dient Klant dit direct aan Leverancier te melden. Voorts dient Klant de beslaglegger direct mede te delen dat het Gehuurde eigendom is van Leverancier. PARTYVERHUREN.NL pag. 7Artikel 10 Overmacht


10.1. Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van Leverancier opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.2. Onder overmacht wordt hier verstaan elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Leverancier te wijten omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Klant niet meer van Leverancier kan worden verlangd zoals, doch niet beperkt tot aanslag, mobilisatie, oproer, brand, watersnood, storm, vorst, bliksem, stroomuitval, arbeidsgeschil, staking (zowel aan de zijde van Leverancier als bij haar leveranciers), vertragingen in de aanvoer, het – door welke oorzaak dan ook – niet ter beschikking zijn van de verkochte zaken, transportonmogelijkheden, nalatigheid van hulppersonen, gebreken in transportmiddelen, inbeslagname van zaken en handelsblokkade.

10.3. Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van overmacht voor een periode van meer dan één (1) maand, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat daarvoor enige rechtelijke tussenkomst vereist is.

10.4. In het geval van overmacht is Leverancier nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden.

10.5. Indien Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde ofwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

10.6. Leverancier houdt zich het recht voor om in geval van overmacht, bestelde zaken te vervangen door gelijksoortige zaken.Artikel 11 Opschorten, verrekening en ontbinding


11.1. Klant is niet gerechtigd over te gaan tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen. 11.2. Leverancier kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: − het faillissement of (voorlopig) surseance van betaling van Klant wordt aangevraagd dan wel zij het voornemen hiertoe heeft dan wel zij dit zelf aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel Klant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; − het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van) van Klant bestaat; − Klant (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt of stillegt dan wel staakt; − ten laste van Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; − Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Het voorgaande laat de overige rechten van Leverancier onverlet.

11.3. In voorgenoemde gevallen is iedere vordering op Klant voorts onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd om de zaken bij Klant terug te halen. Klant machtigt bij deze Leverancier zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het Gehuurde zich bevindt. Leverancier zal in verband met voornoemde ontbinding en/of inname van het Gehuurde nimmer tot enige schadevergoeding aan Klant gehouden zijn. PARTYVERHUREN.NL pag. 8Artikel 12 Aansprakelijkheid Leverancier


12.1. De aansprakelijkheid van Leverancier is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaks beschadiging en letselschade, aan zaken en personen van Klant, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld van Leverancier. Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering, één en ander tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering die de vordering van Klant tot gevolg heeft gehad.

12.3. In afwijking van voorgaande leden en onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze Verhuurvoorwaarden aanvaardt Leverancier geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen, noch voor bedrijfs- en gevolgschade, zowel van Klant als haar afnemers. 12.4. Klant vrijwaart Leverancier voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Gehuurde.

12.5. Leverancier is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Verhuurvoorwaarden.

12.6. De in deze Verhuurvoorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover bewezen wordt dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.Artikel 13 Rechtskeuze en forumkeuze

13.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Leverancier gesloten en alle daaruit voorvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en/of deze Verhuurvoorwaarden, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.